ورودی

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه -

فضای ورودی معرف سبک و حال و هوای کل محوطه یا حیاط اســت، پس بهتر است لوازم روشنایی انتخاب کنید که با سبک و مصالح مورداستفاده شما هماهنگ تر باشــد؛ برای مثال فانوسهای ساده قدیمی.اینفانوسهابرایمهمانانتاناحساسینوستالژیکراتداعیکردهوآنهارابرایورودبهیکحیاط ایرانیآمادهمیگرداند.

روشنایی یک نورپردازی اصولی میتواند ناخودآگاه تمامی ساکنین یک مجتمع را دور هم جمع گرداند. اگر به فکر صرفهجویی اقتصادی هستید و محوطه مجتمع مسکونی یا حیاط بزرگی دارید، میتوانیدصرفابهفکرنورپردازیبخشیازآنبرایشبنشینیهایخودباشید. پیشنهاد ما برای حیاط ایرانی استفاده از روشــنایی ظریف و مالیم است. میزبانی درخشش مالیم و تابش گرم نور نسبت به نورافکنهای پرنور به مراتب بیشتر اســت، اما به این معنی نیست که شما در انتخاب نوع چراغها محدودیت دارید. میتوانید در طراحــی منظر، محوطه یا حیات خود از انواع چراغهایدیواری،آویز،والواشرو...استفادهکنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.