برایتابستان،حیاطخودرابهچهسبکیآمادهکنیم؟

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه -

بهتر است برای داشتن حیاطی دلانگیز با خودتان روراست باشید و بدانید که به دنبال چه حال و هوایی هســتید. برای تصمیمگیــری دقیقتر بهتر است سری به حیاطتان بزنید و با دقت بیشتری وضعیت موجود را بررسی و لیستی از وسایل تعمیری و یا ملزومات تهیه کنید. بهتر است در این مرحله به دنبال جنس و سبک وسایل خود نباشید و صرفا آنها را در لیستتان بنویسید: مبلمان جدید، باربیکیو و یا هرچیز دیگر. اگر ساکن یک آپارتمان هستید، بهتر اســت برای این کار، چند نماینده انتخاب و حتی پرسشنامهای تهیه کنید. مزیت تهیه پرسشنامه این اســت که میتوانید از نظرات افراد زیادی استفاده کرده و بهترین تصمیم را بگیرید. اگر هم صاحب منزل شخصی خود هستید، بهتر اســت در آخر هفتهای که همه اعضای خانواده دور هم جمع هستند این کار را انجام دهید. یادتان باشد مشارکت و همدلی باعث میشود تا تمام اعضای خانواده یا یک مجتمع بتوانند از فضا لذت بیشتری ببرند. بعد از تصمیمگیری در مورد هرآنچه که الزم دارید تا حیاط شــما کاربری موردنظرتان را پیدا کند، نوبت انتخاب ســبک میشــود. بهتر است قبل از انتخاب با عناصر اصلی و رنگهای غالب هرکدام آشنایی پیدا کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.