نورپردازیفضا

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه -

انواع متعــددی از چراغ های آبنما اعم از ســفید و رنگی وجود دارد. بسیاریازچراغهایآبنمادارایتایمربودهوبهطورخودکارخاموش و روشن شدن می شوند. قطعا این کار در صرفه جویی هزینه برق به شماکمکخواهدکرد. برای بیشتر شدن اثربخشــی نور باید دقت کنید که آب درون آبنما زاللوشفافباشد.ازتابشمستقیمنوربهآبنیزپرهیزکنید،چراکه ممکناست چشمانشمارااذیتکند. نورپردازیاستخریکپیشنهادوسوسهانگیزاستکهبهتراستقبل از آن با بایدها و نبایدهایش آشنا شــوید. در نورپردازی استخر زاویه قرارگیری چراغها بسیار مهم اســت. زاویه آنها باید به صورتی باشد که چشم افرادی که اطراف استخر هســتند را آزار ندهد. همچنین بهتر است در بخش تهتانی اســتخر نیز چراغی نصب نگردد. محل قرارگیری چراغها هــم به اندازه زاویه قرارگیریشــان اهمیت دارد. بهتر است چراغها را روبهروی هم نصب کنید، چراکه این کار باعث کاهش ســایههای مزاحم میگردد. رنگ کاشیهای استفاده شده در بدنه استخر میتواند مانع انعکاس مناسب نور شود؛ بنابراین باید رنگهای روشنی را انتخاب کنید که نور بیشتری را به محیط اطراف خودمنتشرکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.