گلداننورانی

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه -

در نورپردازی به گیاهان هم با دقت عمل کنید. این نوع گلدانها به خودنمایی گیاهانتان در شب نیز کمک میکنند. شما میتوانید آنها را در هرکجای حیاطتان که میخواهید قرار دهید، البته قطعا بهتر استکهپوششیازآنهارادرگوشهایازمسیرقدمزنیبگذارید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.