اتا ‌قخواب‌مزرع ‌های

Manzel Magazine - - منزلسبز -

شاید تبدیل اتاقخوابتان به یک مزرعه کوچک، آسانترین و کمهزینهترین کاری باشد که میتوانید برای آوردن طبیعت به این فضا انجام دهید. فقط کافی است تعداد زیادی گلدان کوچک و بزرگ با گیاهان سبز خریداری کرده و آنها را در جایجای فضای خود قرار دهید؛ از سقف گرفته تا کنار پنجره و تختخواب و روی کف. بد نیست با انتخاب روتختی یا حتی دکوریهای بزرگی با این رنگ، اندکی رنگ سبز چمنی نیز چاشنی فضای خود کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.