اتاقخوابجنگلی

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه -

برای طراحی اتاقخوابی با رنگ و بوی جنگل، باید پا را اندکی فراتر از حالت قبل بگذارید و درختچهها را جایگزینگیاهانکوچککنید.بامبوهاوشاخههای خشکیده درختان نیز میتوانند در این زمینه به شما کمک کنند. خزهها و گیاهانی از این دست که در جنگل میرویند نیز گزینههای خوبی هستند. یادتان باشد در جنگل عالوه بر سبزینگی، چوب نیز قدرت زیادی دارد، پس در این فضا نیز از این عنصر معجزهگر غافل نشوید.

اتاقخوابچوبی

وصف ارزش و زیبایی چوب، سخنی گزاف است، چراکه همه ما بر این موضوع واقفیم و در اکثر خانهها حضور این عنصر طبیعی را بهوفور حس میکنیم. آنچه این اتاقخواب را بهصورت اغراقآمیزی چوبی نشان میدهد، استفاده از الوارهای درشت و طبیعی چوب است که از سقف گرفته تا کف و حتی مبلمان فضا نیز از آن بیبهره نمانده است. استفاده از چوب با این قدرت و شدت در فضا به آن سبک روستیک میبخشد.

اتاقخوابخاکی

خاک با رنگ دلنشین خود میتواند یکی از بهترین انتخابها برای طراحی دکوراسیون اتاقخواب شما با زمینه طبیعی باشد. رنگ گرم و مالیم خاکی و ترکیبهای جذاب آن با رنگهایی مثل قهوهای، سبز سدری یا زیتونی میتواند فضایی بسیار دلانگیز در اتاقخواب پدید آورد. مطابق آنچه در تصویر میبینید استفاده از کتیبههای نقش دار ِگلی برای تزئین دیوار پشت تختخواب، راهحلی خالقانه در طراحی فضای خواب شماست.

اتاقخوابغارنشین

غارها همیشه مرموز به نظر میرسند. فضاهایی که با ورود به آنها بهیکباره با دنیایی جدید روبهرو میشویم؛ دنیایی مخوف و درعینحال دنج و امن. اگر میخواهید اتاقخوابتان خیلی دنج باشد، پیشنهاد من برای آوردن طبیعت به این فضا، الهام از غارهاست. بنا بر سلیقه خود میتوانید غارهای روشن و نمکی را انتخاب کنید یا غاری تاریک و سنگی. وقتی فضای خوابتان را به این شکل طراحی نمایید، هرکسی با ورود به اتاقتان غافلگیر خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.