اتاقخوابکوهستانی

Manzel Magazine - - منزلسبز -

من کوهستان را به شفافیت میشناسم؛ جایی که هوای آن رقیقتر از اینجا و نورش زاللتر از هر جای دیگری است، پس پیشنهادم این است که اگر میخواهید فضای خوابتان شفاف و خالص باشد، زمینه کوهستانی را برای آن انتخاب کنید. سنگهای تراشنخورده در کنار پنجرههای بزرگ و نورگیر میتوانند این حس را به فضای شما القا کنند. استفاده از منسوجات پوستی و پشمی نیز حس کوهستانی اتاقخوابتان را دوچندان خواهد کرد.

اتاقخوابساحلی

برای آوردن حس و حال دریا به فضای خوابتان میتوانید از رنگ، طرح و بافتهای دریایی و ساحلی استفاده کنید. رنگهایی مثل آبی در طیفهای مختلف و رنگ ماسه این حس را کام ًال به شما منتقل خواهند کرد. پیاده کردن طرح موجهای دریا روی روتختی و روبالشیها نیز ایده خوبی است. استفاده از عناصری مانند طنابهای ماهیگیری و صدفهای دریایی نیز به کمک شما خواهند آمد. ضمناً یک تصویر از دریا نیز میتواند چاشنی خوبی برای دکوراسیون دریایی شما باشد.

اتاقخواببیابانی

کویر و بیابان از پادشاهان قدرتمند زمین هستند که گاهی فکر میکنم در حقشان زیادی بیتوجهی میکنیم. این پهنه تهی وسیع، حرفهای بسیاری برای گفتن دارد. اگر از افرادی هستید که کویر را هم درست مثل دیگر عناصر طبیعت میستایید، شاید بد نباشد با ایجاد حال و هوایی بیابانی در اتاقخوابتان، فضایی متفاوت خلق نمایید و آرامش و خلوت کویر را میزبان خواب آرام شبتان کنید. بازی با نور و سایه را در این خلوت دوستداشتنی از یاد نبرید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.