بارانراپساندازکنید!

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه - نویسنده: فاطمهمرادی/کارشناسمعماریومنظر

روزی نیســت که در تلویزیون، رادیو، روزنامه و یا حتی در گپوگفتهای معمولمان سخنی از کمآبی به میان نیاید. همه ما به خوبی میدانیم که با بحران آب مواجه هستیم. کارشناســان، علت اصلی این بحران را رشد سریع جمعیت میدانند، اما قصد نداریم در این مورد صحبت کنیم. وقت آن رسیده تا بحران آب را جدی بگیریم! تا به حال شده وقتی که باران میبارد همانطور که از پنجره به بیرون نگاه میکنید و لذت میبرید به این فکر کنید که ای کاش میتوانستید این حجم عظیم از آب شیرین را در جایی ذخیره کنید؟ خوشحال باشید چون شیوهای راحت و ارزان برای این کار وجود دارد. شما هم میتوانید آب باران را ذخیره کنیدوهمبااینکاردیگرالزمنیستهزینهایبرایآبیاریباغ،مجتمعمسکونیوحیاطخودبپردازید.

باران هر زمانی میبارد!

سیستمی که برای جمعآوری آب باران به شما معرفی میکنیم عملکردی بسیار ساده دارد و به شما این اجازه را میدهد که تا هر زمانی باران ببارد بتوانید به اندازه الزم آن را ذخیره کنید. ایجاد یک جمعکننده باران و سیســتم ذخیره، کار سادهای است. سه عنصر اصلی هر سیستم ذخیره آب عبارتند از: حوزه جمعآوری، سیستمانتقالوتاسیساتذخیره.

جمعآوری آب در پشتبام

هر جایی که آب بــاران در داخل زمین فرو نــرود و آب روی آن به سمت شــیب، جریان پیدا کند را حوزه جمعآوری آب مینامند، پس خوشحال باشید، چراکه شــما بدون صرف هزینهای صاحب یک حوزه جمعآوری آب هســتید! اینکه چقدر از باغچه، حیاط یا محوطه خود را میتوانید با آب جمعآوریشــده از پشــتبام آبیاری کنید به مساحت پشت بام، مساحت کل فضای سبز، نوع گیاهانتان و اقلیم منطقهای که در آن زندگی میکنید بســتگی دارد.

ناودانیها؛سیستمهایانتقالآب

ناودانیها میتوانند از آلومینیم و پالســتیک ســاخته شــوند. اینکه جنسشان از چیست اهمیتی ندارد، بلکه نکته مهم، اندازه آنهاســت. ناودانیها باید به اندازه کافی بزرگ باشــند تا آب بام را از خود عبــور دهند. نکتهای که باید توجه کنید این اســت که حتما از صافی یا آشغالگیر برای ورودی آب به ناودان در پشتبام و دریچه ورودی آب به مخزن ذخیره استفاده کنید. با این کار، مانع

گرفتگی ناودانها و همچنین ورود حشرات و برگ ...و به درون آب میشوید. در جاهایی هم که پشــه یک مشکل به حساب میآید می توانید از یک توری ریز استفاده نمایید. صافیهای آلومینیمی مشبک حشرات را دور از آب و در بشکهها نگاه میدارد.

مخزن ذخیره آب

برای ذخیره آب بــاران میتوانید از بشــکههای مخصوص این کار اســتفاده کنید. بشــکههای ذخیره آب باران را میتوانید از باغداریهای ویژه تهیه کنید. بشــکهها را زیر ناوادان و تا جایی که ممکن است نزدیک به خشکترین قسمت حیاط یا محوطه خود قرار دهید. با باالتر بردن بشکهها، فشار آب بهتری خواهید داشت. مرتفع کردن بشکهها، شیر آب را در موقعیتی بهتر و باالتر نسبت به زمین قرار میدهد. هر چقدر شما آب بیشتری ذخیره کنید، بهتر خواهد بود. اگر چند بشکه تهیه کردهاید، میتوانید با لولههای کوتاهی آنها را به هم متصل گردانید. ممکن اســت در طی بارشهای سنگین، شاهد ســرریزهایی از بشکهها باشید. میتوانید بخش ســرریز را نزدیک باالی بشــکه ایجاد کرده و با اتصال آن به یک لوله، مازاد آب را به داخل باغچه هدایت کنید.

همسایگانتانراتشویقکنید

سیستم ساده ذخیره آب بارانتان را به همسایگان خود نشان داده و با حوصله، تمام قســمتهای آن را توضیح دهید و به آنها خاطر نشــان کنید که با این کار نه تنها در مصرف آب، بلکه در هزینهها هم صرفهجویی خواهید کرد. آنها را به صرفهجویی در مصرف آب تشویق کرده و گامی بزرگ برای حفظ منابع آبی کشور بردارید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.