عروسگلهایآپـــاترمانی؛ بنفشهآفریقایـی

Manzel Magazine - - منزلسبز - نویسنده:صدفحقیقت/کارشناسطراحیمحیط

کلنلمشهورمجهول/ازشهربنفشههایآفریقاییتلگرافمیفرستم/خطهااماازهمگسیختهاند پنجره آشــپزخانه را باز کردم و پرده را کنار زدم. صبح بود و نور آفتاب با مالیمت روی طاقچه کنار پنجره افتاده بود. گلدانهای زیبایم، شاداب و ســرحال روز جدیدی را آغاز کرده بودند و از هوای مطبوع لذت میبردند. چند ماهی هست که این گیاهان گلدار کوچک عضوی از خانواده ما شدهاند؛ گلهای زیبایی که در میان برگهای انبوه خودنمایی میکنند. بنفشه آفریقایی را دوست دارم، حس میکنم لطافت گلهای آن، هوای خانهام را دلنشینتر کرده است؛ من با عشق خود از آنها مراقبت میکنم.

بنفشهآفریقاییبومیکشورتانزانیاواطرافجنوبشرقیکنیاوهمچنینقسمت گرمسیری شرق آفریقا است. فردی به نام ســنت پل برای اولین بار، بنفشه آفریقایی را شناسایی کرده است و به همین دلیل این نام برای گیاه انتخاب شدهاست.

مشخصاتکلیبنفشهآفریقایی

بنفشــه آفریقایی گیاه گلداری اســت که نه تنها به دلیل گلهــای رنگین و زیبایش، بلکه به دلیل فرم گیاه و همچنین برگهــای مخملی و کرکدار به رنگ ســبز تیره نیز جذابیت دارد. در برخی واریتهها لبههای برگ، سفید یا روشنتر هستند. بنفشه آفریقایی گیاه حساسی اســت که نیاز به مراقبت و توجه بیشتری دارد تا زمانی که موقعیت مناسب خود را پیدا کرده و زندگی آرام خود را ادامه دهد. واریتههای مختلف بنفشه آفریقایی در رنگ و تعداد گل متفاوت هستند و در رنگهای سفید، صورتی، زرشکی، بنفش و ارغوانی دیده میشوند. از آنجایی که بنفشه آفریقایی به طول روز بیتفاوت است گلدهی در شرایط مساعد و در تمام طول سال اتفاق میافتد.

خاک،آب،نوروموادغذاییموردنیاز

بنفشه آفریقایی به میزان نور باال، ولی غیرمستقیم نیاز دارد. با کمبود نور خواهید دید که برگها پژمرده شده و به سمت پایین میروند. چنانچه در فضای منزل شما نور به اندازه کافی وجود ندارد یا میخواهید بنفشه آفریقایی را در قسمتی از خانه نگهداری کنید که روشنایی مناسب نیست، میتوانید از المپهای نوری فلورســنت اســتفاده کنید تا میزان نور موردنیاز گیاه را تأمین کند. این چراغهــا امروزه در بازار به اشکال مختلف تولید میشــوند. توجه داشته باشید که المپ فلورســنت را باید در فاصله حدود 30 سانتیمتری از گیاه قرار داد. هر از گاهی اجازه دهید گلدانهای بنفشه آفریقایی شما هوای تازه بخورند. برای آبیاری گیاه بنفشــه آفریقایی باید چند فاکتور مهم را در نظر بگیرید: نور، گرما، سن گیاه، حجم گلدان و خاک. به دلیل حساسیت برگ و حتی ریشه این گیاه باید در آبیاری آن دقت بیشتری داشت تا باعث آسیب نشود. ریشه بنفشه آفریقایی به آب و رطوبت زیاد حساس است و دچار پوسیدگی میشود؛ بنابراین بهتر است بعد از خشکی خاک، بنفشــه آفریقایی را آبیاری کنید، ولی این به آن معنی نیست که گیاه بتواند دوره خشکی زیادی را تحمل کند. آبیاری دو بار در هفته برای بنفشه آفریقایی مناسب است. توصیه میشود برای جلوگیری از خیس شدن برگ و ساقه گیاه از روش زیرگلدانی برای آبیاری بنفشه آفریقایی استفاده شــود. برای این روش باید زیرگلدانی را پر از آب کنید تا از راه منفذهای زیر گلدان، جذب ریشه شود. این نکته را به یاد داشته باشید که اگر زیرگلدانی گود و بزرگی دارید، بعد از 30 دقیقه که آب موردنیاز جذب شد، اضافی آب را خالی کنید. خاک مناسب برای بنفشــه آفریقایی ترکیبی از خاکبرگ و پرلیت است. بستههای آماده خاک برای بنفشه آفریقایی را هم میتوانید از فروشگاههای کشاورزی و گلخانهها تهیه کنید. برای تغذیه این گیاه، کود رقیق حاوی فســفر باال را هر دو هفته یکبار به گلدان اضافه کنید. کودهای مخصوص گل دهی برای گیاهان گلدار مناسب هســتند. بعد از چند ماه کوددهی، امالح باقیمانده و اضافی را با آبیاری و شستشوی خاک خارج کنید تا به گیاه صدمه وارد نکند.

نکاتمهمدرنگهداریبنفشهآفریقایی

برگهای بنفشه آفریقایی نباید مرطوب شوند و اسپری برگی برای آن نیز بههیچوجه توصیه نمیشود. اگر گلدان نســبت بهاندازه گیاه بزرگتر باشــد، میتواند گلدهی را به تعویق بیاندازد. تغذیه مناسب گیاهان گلدار نیز در گلدهی بنفشه آفریقایی تأثیرگذار است. بهتر است گلهای پژمرده را با استفاده از پنسازانتهایشاخهگلدهندهجداکنید. گلدانهای پالستیکی برای بنفشه آفریقایی مناسبتر است. از آنجایی که این گیاه حساس است، گلدان سفالی با جذب سرما برای آن تنش سرمایی ایجاد میکند. برای تعویض گلدان هم فصل بهار را انتخاب کنیدتاسرمابهریشههاآسیبنزند.

چگونهاینگیاهراتکثیرکنید؟

برایتان جالب خواهد بود بدانید که بنفشه آفریقایی تمایل زیادی به بزرگ کردن خانواده خود دارد؛ به همین دلیل روشهای مختلفی برای تکثیر این گیاه وجود دارد که از راه کاشت بذر، قلمه برگ و تقسیم بوتهانجاممیشود. قلمه برگ که معروفترین و سادهترین روش تکثیر بنفشه آفریقایی است در تابستان صورت میگیرد. برگ مناسب را با چاقوی تیز از انتهای دم برگ جدا کنید. آن را درون آب قرار دهید تا ریشهدار شود، ولی مراقب باشید برگ درون آب قرار نگیرد. میتوانید قلمه برگ را در خاک سبک نیز ریشهدار کنید. اگر روی قلمههانایلونقراردهید،رطوبتبیشترمحیطباعثافزایشسرعتریشهزاییمیشود. در روش تقسیم بوته باید صبر بیشتری داشته باشید، چراکه با باال رفتن سن گیاه، پاجوشهایی از کنار گیاه رشد میکند که نشان از تولدی جدید اســت. با احتیاط این پاجوشها را جدا کرده و درون گلدان دیگریبکارید. برای کشــت بذر باید بذرهای تازه و با قوه نامیه مناســب تهیه کرده و آنها را درون بستر بکارید. درجه حرارت مناسب 20-25 درجه سانتیگراد و نور مناسب هم برای رشد بذرها نیاز است. اسپری آب روی سطحخاکراهمفراموشنکنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.