تعویض سرامیکهای قدیمی

Manzel Magazine - - سبک زندگی -

مهوش چهرازي از اهواز آشپزخانهای برای تهیه غذاهای بیرونبر داریم. آیا میتوانید سرامیکهای سفید موجود در فضای آشپزخانه را رنگآمیزی کنیم؟

با توجه به اینکه بیشتر رنگها بر روی سرامیک نمیمانند و پاک میشوند بهتر است به این قضیه دقت فرمایید. باید بدانید که در کل، خیلی تمیز و شیک نمیشود؛ چون باید به درزهای بین سرامیکها هم توجه کنید. اگر از ورقههای PVC استفادهنماییدخیلیبهترخواهدبود،چراکه هم در مقابل رطوبت، مقاوم هستند و هم، زمان کمتری برای نصب الزم دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.