لوسترفانتزی

Manzel Magazine - - طراحی منزل -

دنیایگستردهلوسترهاتنهابهنمونههایکالسیکو لوکسمحدودنمیشود.دراینمیانلوسترهایمدرنو فانتزیباطراحیهایخالقانهوخاص،توجهاتزیادیرابه سمتخودجلبکردهاند.دراینمدل،انواعواقسامطرح در اشکال مختلف ساخته شده است و با دکوراسیونهای مدرنومینیمالهماهنگمیشود.

اهالی فن پیشنهادی چیدانه آوردههایروشناییتیسرا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.