آرامش جلوی تلویز یون

Manzel Magazine - - طراحی منزل -

نویسنده: سمیه منوچهری/ کارشناس معماری همه ما بعد از یک روز کاری، زمانی که به منزل برمیگردیم، نیازمند استراحت هستیم. دوست داریم بر روی یک مبل راحتی لم بدهیم و به فعالیت های دوست داشــتنی مان بپردازیم. مطالعه کتاب موردعالقهمان، تماشای تلویزیون، چک کردن پیامها در فضای مجازی و یا بازی با انواع لوازم الکترونیکی، نیاز ما را برای داشتن یک فضای راحت چندین برابر میکند. خلق یک نشیمن گرم و دوستداشــتنی میتواند رویای آرامش را برایمان تحقق ببخشد. تهیه یک دســت کاناپه راحتی برای این قسمت، ایده فوقالعادهایاست.دراینمطلبقصدداریمنکاتمهمیدرتهیهمبلراحتیجلویتلویزیونرابازگوکنیم.باماهمراهباشید.

انتخاب محل مناسب

پیشنهاد میکنیم قبل از اقدام به خرید مبل راحتی، حتما محلی مناســب برای قرارگیری آن انتخاب نمایید، البته دقت کنید که مبل راحتی را در جایی قرار دهید که به تلویزیون اشــراف کامل داشته باشد. زاویه دید شما اهمیت زیادی در خسته نشدن چشم در هنگام تماشــای برنامههای تلویزیون دارد. بهترین زاویه دید چشم نسبت به صفحه تلویزیون، مستقیم یا کمی پایینتر از دید مستقیم است. رطوبت چشــم نباید موقع نگاه کردن به برنامهها کاهش یابد؛ درنتیجه باید در خریــد مبل به ارتفاع آن توجه ویژه داشته باشید و ارتفاع مبل را با توجه به محل قرارگیری تلویزیون انتخاب کنید.

جنس پارچه و روکش

نکته بعــدی، انتخاب جنس روکش مناســب برای مبل اســت. جنس پارچهای میتوانــد یکی از بهترین انتخابها به حســاب آید. جنسهــای چرمی و فوم، شــدت تعریق بــدن را در زمان طوالنی بیشــتر میکنند و عالوه بر آن در فصل سرما خنکتر از بقیه روکشها هستند. جنسی انتخاب نمایید که برایتان آرامش و راحتی به همراه داشــته باشد. بهتر اســت که پارچه بهکاررفته در مبل از موادی تشکیلشده باشــد که اصطکاک کمتری ایجاد نماید.

میزان راحتی

نکته دیگر در انتخاب مبــل، میزان راحت بودن آن اســت. مبلی انتخاب کنید که بتوانید در زمان تماشــای برنامه موردعالقهتان بهراحتی بر روی آن دراز بکشــید و همزمان نیز خستگِی ناشی از یک روز کاری را از تن بیــرون کنید. اندازه طــول کاناپه باید با قد شما هماهنگ باشــد تا در زمان اســتراحت، پایتان آویزان نشود. درصورتیکه محدودیت فضا دارید میتوانید طول مبل را کوچکتر و متناسب با فضا سفارش دهید و از پاف جلو مبلی استفاده نمایید. در این حالت باید عرض پاف را مناســب با عرض مبل تهیه کنید تا عالوه بر کارایی، از زیبایی بصری نیز برخوردار باشد. توجه کنید که مبل شما در این حالت نباید دسته داشته باشد.

انواع کاناپه

کاناپههای متنوعی به این منظور، طراحی و تولید شــدهاند. شما باید مناسب با سلیقه و بودجه خود، طرح موردنظرتان را انتخاب کنید. ‌کاناپه‌دســت ‌هدار: برای کاناپههای جلوی تلویزیون از مبلهای دستهکوتاه اســتفاده کنید. این انتخاب، قرار دادن سر و یا پا را در حالت درازکش دچار مشکل نمیکند. مبل‌دسته‌ی‌کطرفه: این مبل، نســبت به مبل دو طرف دسته، انتخاب مناســبتری برای فضاهای کوچک به حســاب میآید. وجود دســته، مقداری از فضــای راحتی را میگیرد. شــاید این موضوع برای خانههای بزرگ مهم نباشــد، ولی برای متراژهای کوچک اهمیت ویژهای دارد. ‌ماساژور: درصورتیکه مشکل هزینه ندارید و قصد دارید فضایی شاهانه در خلوت نشــیمنتان خلق کنید، پیشــنهاد میکنیم از مبلهای ماساژور اســتفاده کنید. این مبلها میتوانند در زمان تماشای برنامه موردنظرتان، خســتگی یک روز کاری را از تنتان خارج نمایند. پاف‌جلو‌مبلــی: از گزینههای مهم در ســفارش راحتی جلوی تلویزیون، تهیه یک پاف با ارتفاع کمی پایینتر از مبلتان اســت. درصورتیکه مشغول به تماشــای برنامه موردعالقهتان هستید، میتوانید با قــرار دادن پاهایتان بر روی پــاف از آویزان بودن آن جلوگیری کنید.

طرح و رنگ پارچه

اگر کاناپه را مقابــل دیوار قــرار میدهید، پیشــنهاد میکنیم از پارچهای ســاده و بدون طرح اســتفاده کنیــد. در این حالت دستتان در انتخاب طرح و رنگ پوشــش دیوار و پرده، باز است. درصورتیکه مبل را در وســط قرار میدهیــد میتوانید انتخاب آزادانهتری در طرح و رنگ روکش آن داشــته باشــید. درنهایت همیشه رنگهای خنثی مانند بژ، فیلی، کرم و قهوهای میتوانند انتخاب دلپذیرتری باشند. شــما میتوانید از کوسنها با طرح و رنگ پرمایه برای جلوه بخشیدن به فضا استفاده کنید.

شرکت‌های‌پیشنهادی‌این‌حوزه‌دروب‌سایت‌چیدانه: مبلمان‌پالت‌‌‌‌‌‌‌ ‌الگاسوفا‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌نوزملا علیزاده‌‌‌‌‌‌‌‌ خانه‌مبل‌وستا‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌مبلمان‌آشینا برای‌دسترسیب‌ها‌طالعات‌تماس‌شرکت‌های‌پیشنهادی‌چیدانهب‌ه‌صفحات‌«راهنمای‌منزل»‌درا‌نتهای‌مجله‌مراجعه‌کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.