سرامیکی دکور کنید!

لوازمدکوریازجنسسرامیک

Manzel Magazine - - طراحی منزل -

نویسنده: زهرا سادات حسینی/ کارشناس معماری اگر شما هم میخواهید بافت، رنگ و زیبایی را با دکوراســیون خود همراه کنید، یکی از راهها استفاده از اشیاء و ظروف سرامیکی است، چراکه هنرمندانی با ایدههای متفاوت توانســتهاند عالوه بر حفظ اصالت سرامیک، طرحهای متنوعی را خلق کنند، پس در این دنیای خاص، دست به انتخابهایی بزنید تا بتوانید فضای منزلتان را هنریتر جلوه دهید، اما نکته مهم همیشگی، بافت و طرحی مناسب سبک دکوراسیون منزلتان است. در این مطلب،ظروفطراحیشدههنرمندانرابههمراهچکیدهایازنکاتضروریبخوانید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.