یاران اتاقخواب من

اجزاءولوازممدرنونکاتیدربارهچیدمان

Manzel Magazine - - طراحی منزل - نویسنده: پرهام شکوهی/ کارشناس معماری

در سلسهمراتب فضاها از عمومی تا خصوصی، اتاقخواب، خصوصیترین و شخصیترین بخش خانه بهحساب میآید. بهگونهای میتوان گفت که همه ما برای تنهایی، آرامش و داشتن فضایی شــخصی به اتاقخوابمان پناه میبریم و حداقل 8 ساعت از زمان روزمان را در آن سپری میکنیم. برای چیدمان، نور و رنگ اتاقخواب باید به نکاتی توجه کنیم. بازیگران اصلی این صحنه، اسباب و لوازمی هستند که شــناخت آنها نیز برایمان اهمیت فوقالعادهای دارد. در ادامه تالش میکنیم راهکارهایی ارائه دهیم تا در اتاقخوابتان اصولی را رعایت کرده و حال و هوای مدرنی را نیز برای آن به ارمغان بیاورید.

نورپردازی در اتاق خواب مدرن

در مورد نورپردازی اتاقخواب مدرن باید به نکاتی توجه کنیم. در اتاقخواب به یک نور ســقفی نیاز داریم که تمام اتاق را تا حدودی روشن کند. این منبع نوری میتواند برای انجام امور روزمره مانند تعویض لباس و مرتب کردن اتاق، کافی و مناسب باشد. برای اینکه به اتاقخوابتان، حس و حالی مــدرن روانه کنید، باید به ســراغ لوازم و وســایل مناســب این کار بروید. منابع نوری را طوری انتخاب نمایید که معاصر و مدرن بودن را به بیننده منتقل کنند. این منابع میتوانند شــامل این موارد باشند: لوستر، آباژور، دیوارکوب، چراغهای مطالعه ...و که فرمهای ساده و خالصی دارند

(مانند مکعب) و همچنین ســایر مصالح مدرن مانند اســتیل یا چوب بدون تزئینات (مثل منبتکاری .)...و

دنیای مدرن و رنگهای پیشنهادی

انتخاب رنــگ بهخصوص در اتاقخواب بــه عوامل متعددی مثل عالقه شخصی شما، سبک دکوراســیون و سبک زندگی بستگی دارد. برای داشتن اتاقخوابی مدرن، شما به یک پالت رنگی ساده نیاز دارید که به رنگهای خنثی، سیاه، سفید و خاکستری محدود شود. استفاده از رنگهای روشــن برای تخت، آثار هنری و سایر اسباب، معمول است، اما مسئلهای که در این میان رخ میدهد این

است که ممکن است این رنگها بعد از مدتی برایتان کسلکننده و تکراری به نظر برســند. برای جلوگیری از چنین رخدادی بهتر است از رنگهای ســرزنده مانند زرد، نارنجی، قرمز ...و بهصورت لکههای رنگی در کوسن و بالشها، رانر، تابلوها، آثار هنری و لوازم تزئینی (اکسسوری) استفاده کنید که در صورت یکنواختی، قابل تعویض و تغییر نیز هستند.

چیدمان و مبلمان در فضای مدرن

اجزاء و اثاثیه متعددی در اتاقخــواب وجود دارند که برخی از آنها عبارتند از: گنجــه، کمد، تختخواب، نیمکــت پایین تخت، میز توالت (آرایش)، میز پاتختی و دراور. اگر به دنبال یک واژه برای توصیف ســبک مــدرن بگردیم اولین چیزی که به ذهن میرســد «سادگی» اســت؛ درنتیجه باید به دنبال اثاثیه و لوازمی بگردیم کــه خطوط صاف، رنگهای خنثی و اشکال هندسی خالص داشته باشــند. عالوه بر خطوط صاف و اشکال خالص، شما باید از آثار هنری و لوازم (اکسسوری) مینیمال اســتفاده کنید و درعینحال کلیه اجزاء باید کامال کاربردی بوده و دسترسی و اســتفاده از آنها بسیار ساده باشــد. اثاثیه و مبلمان نیز حتما باید با پارچههایی به رنگهای خنثی، ســیاه، ســفید و خاکســتری و با ظاهر و بافتی خنثی( پارچههای پشــمی، کتان، لینن، ابریشــم و ژوته) پوشانده شــوند. دقت کنید که مبلمان در عین ســادگی باید فاقد هرگونه تزئینات، خطوط و گوشــههای منحنی و بدون اجزاء و یا المانهای زیاد باشد. بهتر است پایههای تخت و سایر اجزاء و اثاثیه اتاقخواب دیده شود، لبههای آن کامال قائمه بوده و فاقد دورچین، حاشیه چیندار و منگوله باشد.

برایدسترسیبهاطالعاتتماسشرکتهایپیشنهادیچیدانهبه صفحات«راهنمایمنزل»درانتهایمجلهمراجعهکنید.

فروشنگانسرویسخوابمدرندروبسایتچیدانه سرویسخوابهنرچوبآرنیکا خانهساده صنایعبهجا کمجامدرنتخت استودیومعماریوطراحیداخلینیروانا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.