رنگ‌صورتی‌مشک ‌لساز

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‬ -

سحر ارجمند سالم خسته نباشید یکی از دیوارهای اتاقخواب ما صورتی پررنگ است. میخواستم ببینم چطور میتوانم تنوعی در این دیوار ایجاد کنم؟

از قاب عکسهای چوبی سفید در اندازههای متفاوت استفاده کنید. این قاب عکسهای سفید و دوستداشتنی،فضایاتاقخوابتانراصمیمیترمیکنند و آزردگی بصری ناشی از این رنگ صورتی را کاهش میدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.