طراحی‌فضای‌سبز

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‬ -

آقای محمدی یك ویالی سمت دماوند دارم که ساختوسازهای ساختمان آن رو به اتمام است و نیاز به گروه طراحی و محوطه فضای سبز دارم تا محوطه ویالی من را طراحی و اجرا کنند و در ضمن قیمت تمامشده مناسب باشد.

چیدانهشما را با سه مجموعه حرفهای پایاآذین، بارش سبز و کونیکاآشناخواهدکرد. درحال حاضر بعد از هماهنگیهای صورتگرفته آقای محمدی در حالبررسیمجموعههااست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.