تصویر با تصویر در خانه!

تابلوهایدیواریدر دکوراسیونخانهبانوانایرانی

Manzel Magazine - - سبک زندگی ‬ -

نویسنده: صدف حقیقت/ کارشناس طراحی محیط یادماستدرکودکی،تصویریدرتلویزیون، توجهام را جلب کرده بود. این تصویر آنقدر برایم پررنگ و ماندگار شد که از آن زمان با خودمتصمیمگرفتمآنراعملیکنم.خانمی با لباس پفی و کاله زیبایی بر سر از پلههای گردخانهپدریاشپایینمیآمد،ولیاین همه چیزی نبود که من را مجذوب خود کرده بود. آن دیوار! دیوار زیبایی که پر بود از تابلو وبشقابهایرنگارنگوزیبا!اینتابلوو دیوارکوبها از سقف تا لبه پلهها را پوشانده بود. چه ترکیب زیبا و با وقاری داشت! خانه رویاهای من، پر بود از قابهایی رنگین از همه تصاویرولحظههایدوستداشتنیکهدر تمام سالها ثبتشان کرده بودم. ما هم در این مطلب، دیواری زیبا از خانه 4 بانوی باسلیقه ایرانیرابهشمامعرفیمیکنیمکهپشتهر دیوارداستانیمتفاوتنهفتهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.