اینسبز دلبر

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‬ -

من عالقه بسياری به رنگها دارم و سعي میكنم از رنگهای شاد و البته بيشتر مواقع رنگ سبز استفاده كنم. اين تركيب رنگی به من حسی میدهد كه گويا در طبيعت هستم. بعد از خستگي فراوان در اين گوشه دنج مینشينم و قهوهام را مینوشم. با خاموش كردن وای فای و اينترنت و بعد هم چند نفس عميق به مسائل خوب و مثبت فكر میكنم. من اولين فرشتههای پارچهای را با نام فرشتههای دو كاج میسازم كه آنها را در تصوير نيز میبينيد. چون حمايت مردم در رشد كار خودم تأثير بسياری داشت، من هم نهايت سعیام را میكنم تا از وسايل دستساز همكاران هنرمندم خريد كنم. به نظر من گياهان عنصر جدايیناپذير در يك محيط دنج هستند. در گوشه آرامش، همه ما براي تنفس بيشتر به گياهان نياز داريم. رنگآميزیديوارحدود , تومان فرشبختياريدستبافتبهقيمت , تومان صندلیبهقيمت , تومان بشقابديواري , تا , تومان كوسن , تومان ميزازدستدومفروشیبهقيمت , تومان زهرا مجدفر fereshtehhamta

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.