صدایتابلوهایمرابشنوید

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‬ -

منفوقليسانسزيستتكوين؛يعنیجنينشناسیهستم،اماعالقهبسيارزياديبهدكوراسيون داخلی دارم. دوست دارم محيط خانهام تركيبي از مدرن و ايراني باشد. تابلوها را با كمك همسرم تهيه كرديم. همسرم عكسها و نقاشیهای مختلف را از اينترنت برايم گرفتند و ما هم بهترين آنها را انتخاب كرديم. دوست داشتيم خانهمان پر از انرژي مثبت و خوب باشد. من و همسرم محمدعلي عابدي اصالتا جنوبي و از جنوب استان فارس هستيم و معتقديم كه با تالش همهچيز امكانپذير است. تابلوی زرد رنگ جمله معروفی است كه قصد داشتيم شخصيت خودمان را در قالب خانهمان نشان بدهيم: «ما را در خاك كردند، اما نفهميدند كه ما بذر هستيم». مبلمانازيافتآبادباقيمتحدود تومان فرش از برند مدنو نهال نجم الدینی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.