پرده

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‬ -

انتخاب پرده مناسب با فضا و هماهنگ با سایر وسایل، هوشمندیوسلیقهصاحبخانهرا نشان میدهد. پرده مناسب عالوه بر اینکه حریم خانه را حفظ کرده و فضای آن را گرم میکند در زیباتر شدن آن نیز نقش زیادی دارد. پیشنهادمیکنیماگربافرارسیدن فصلپاییزقصدتغییردکوراسیون خانه خود را دارید، پردههایی با رنگهای گرم که ایده خاصی هستندراانتخابنمایید.

محصوالت مشابه در چیدانه

گروه طراحی هما حدود قیمت: 60 تا 500 هزار

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.