چندنکتهمهمدردکوراسیون

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه‬ -

همه اجزاء باید دارای طرح انتخابی شما باشــد و در عین حال مراقب باشید تعادل بصریرا نیزحفظکنید. برخی از صنایعدســتی هند و چین دارای نقوش حیوانات هستند، پس از تزئینات آسیایشرقیغافلنشوید. پرندگان، همهجا و در تمام شهر حضور دارند، پس چه بهتر که از آنها در دکوراسیون هماستفادهکنیمتا اتصالبصریشانحفظشود. فضاهایکوچکمستلزمدقتبیشتریدرطراحیهستند،چراکهطرحهایبیپروا میتوانندبهراحتیفضارابرهمبزنند. طرح و الگوی بدنی حیوانی را انتخاب کنید که با روحیات و عالیق شما سازگار باشد. در کنار وسایلی با طرح حیوانات از مبلمان و اشیای ساده با رنگهای خنثی استفاده کنید. رنگ های کرم، ســفید، مشکی، خاکســتری و طالیی، تکمیلکننده فضا هســتند . طرحی را انتخاب کنید که به دکوراســیون خانهتان زیبایی و وقار هدیه میدهد.دراینصورتخواهیددیدکهاینزمینهمیتواندبهمنزلتانروحببخشد. استفاده از ســبزینگی گیاهان بهعنوان جزء ثابتی از فضای زندگی حیوانات، حس فضایدکوراسیونراتکمیلمیکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.