اتاقخوابلوکسفقط اتاقخوابنیست!

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‬ -

این جمله را هرگز فرامــوش نکنید: اگر قرار است اتاقخواب شما لوکس باشد، نمیتواند تنها حــاوی یــک تختخواب باشــد. یک اتاقخوابلوکس،حتمافضاییبراینشستن دو نفــره، فضایی برای انجــام کارهایی مثل نوشتن،کاربالپتاپیاکتابخواندن،فضایی برایآرایشوتعویضلباسوحماموسرویس بهداشتی شخصی نیز دارد. حتی اگر وسعت اتاق به شــما امکان فراهــم آوردن تمام این فضاها را نمیدهد، سعی کنید با نوع مبلمانی که انتخاب میکنید، این چندمنظوره بودن فضاراتأمیننمایید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.