تختخواب،حرفاولرا میزند!

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‬ -

در بند قبل به چندمنظــوره بودن اتاقخواب اشــاره کردم، اما این هرگز به آن معنا نیست که از اهمیت تختخواب کاسته شود. سعی کنید با ترفندهای زیبا و هوشمندانهای مثل طراحی دیوار پشــت تختخــواب، در نظر گرفتنچهارچوببرایتخت،باالبردنسطح زیر تختخواب ...و فضای خواب را در اتاقتان برجســته کنید. اجازه دهید تختخواب در اتاقتانپادشاهیکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.