ازجادویپارچههاغافل نشوید!

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‬ -

پارچهها در اتاقخواب بیش از هر فضای دیگر خانه حضور دارند، بهخصوص حضور وســیع آنهارویتختبسیاربهچشممیآید؛بنابراین انتخاب پارچههایی که حس لوکس بودن به فضای خواب شــما بدهند از اهمیت باالیی برخوردار است. پارچههای نرم، لطیف و براقی مثل ساتن، ابریشم، خز، مخمل و تور نسبت به پارچههای دیگر برای چنیــن فضایی در اولویتهستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.