باگلهایخوشبو،خوابتانرا مستکنید!

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‬ -

اگر گل و گیاه دوست دارید، پیشنهاد من این است که برای اتاقخواب لوکس خود بهجای استفاده از گیاهان ســبز و بدون گل، حتما از گلهای طبیعی شاخه بریده در گلدانهای زیبــا روی میزهــای پاتختی و میــز توالت اســتفاده نمایید و هر چند روز یکبــار آنها را جایگزین کنید تا عطر خوش آنها هر شــب سرمستتانکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.