مبلمانکوچک

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‬ -

با نگاهی به مهمانیهای هالیوودی میبینیم که فضاهای داخلی آنها طوری طراحی شدهاند که تمرکز بر روی افراد است؛ بدین منظور از مبلمان کمارتفاع و کوچک استفاده میشود تا افرادی را که روی آنها نشستهاند، تحت شعاع قرار ندهند، ضمن اینکه آنها را برای گفتگوهای دونفره نیز میچینند. از چیدمان مبلمان در پیرامون اتاق یا گروه کردن آنها جلوی تلویزیون بپرهیزید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.