سبک هالیوودی چیست؟

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‬ -

این سبک با طراحی صحنه متفاوت پرزرقوبرق در دوران طالیی فیلمســازی ظهور کرد. این صحنهها، پسزمینــهای دراماتیک برای نمایشی که در آن اتفاق میافتاد ایجاد میکردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.