الگوهایبرجسته

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‬ -

الگوها به زینت دادن سبک هالیوودی کمک میکنند. طرحهای شبکهای، نقوش آرت دکو و نئوکالسیک، راهراههای پهن و اشکال هندسی همه میتوانند جزء این الگوها باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.