چینیگرایی

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‬ -

چینی گرایی به شیوهای اشاره میکند که تحت تأثیر سبک چینی است و با حضور دکوراسیون آسیایی در هالیوود قدیم جای خود را در سبک هالیوودی باز کرد. سبک چینی در صورت کاغذدیواری، مبلمان، آثار هنری یا برجستگیها، جزئیات پیچیدهای را به نمایش میگذارد: نقوش سنتی آسیایی مانند پرندگان، گلها و منظرهها و گاهی با رگههایی از طالیی.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.