پرداختهایالکی

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‬ -

یک اتاق فاخر و دلفریب، بدون برق و درخشش، معنایی ندارد. الک براق با عمق و درخششی که ایجاد میکند، مبلمان بیروح و معمولی را به اشیایی شیک و خیرهکننده، ارتقا میدهد. رنگهای زنده مانند قرمز گوجهای، نیل فرنگی یا سبز روشن مایل به زرد انتخاب کنید و قطعات خاصی مانند ویترین یا میز تکپایه را الک بزنید تا ظاهری جسورانه خلق کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.