چالشهاوپتانسیلهایطراحیاینپروژهچهبود؟

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‬ -

نورگیری از درون، دید رو به آسمان و طراحی فضاهای مابین از اصلیترین چالشها برای طراحی فضا در این پروژه بود که پاسخ به آنها بهواسطه طراحی وویدهای متعدد (وویدهای درونی- بیرونی- نیمه درونی- نیمه بیرونی و گودال باغچه) و جایگیری مناسب آنها در پالن و مقطع، انجام شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.