خاستگاهاولیهطراحیخانهبیسنگچهبود؟

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‬ -

طراحی یک خانه شــخصی دوطبقه در شــهر ابهر برای زندگی و توجــه به مفهوم «محرمیت» خاستگاه اولیه طراحی خانه بیسنگ در شهر زنجان بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.