ایدهاولیهطراحیچگونهشکلگرفت؟

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‬ -

مهمترین ایدههــای طراحی پروژه بر مبنــای مفاهیمی چــون «محرمیت» که از خواستههای اصلی کارفرما بود و به دنبال آن «فضاي باز دروني»،« نور» یا «نورگیری از درون» و «پیوستگي و تداوم فضایی» شکل گرفتند؛ مفاهیمی که از دیرباز تاکنون در طراحی خانههای ایرانی نقش مهم و کلیدی را ایفا میکردند و مدتهاست که در شهر معاصر، فراموش شدهاند. بهعبارتیدیگــر در طراحی این پــروژه، همهچیز از درون آغاز شــد و «درونیت» یا «درونگرایی»بهکلیدیترینمفهومپروژهتبدیلگشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.