طراح مــاه

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‬ - chidaneh.com/users/aoaarch

آرتورامیدآذری مؤسسومدیردفتر AOA وهمکاران

تحصیالت دانشجویدکتریتخصصی معماری

طراحیواجرایپروژههایشاخص داخلیویابینالمللی تجاری-اداریمعلمدماوند بینراهیشهرداریدماوند اداری-تجاریدیدار ویالی خانهای روی آب ویالیافشاریه ویالیخطیطالقان ویالدرهبومهن برجباغدولت پروژهچندمنظورهماراوا

معرفیپروژههایکلیدیبههمراه افتخارات ویالیافشاریه،نامزدجایزهمعماری آسیا 2016 اتریش و راهیافته به دور دومجایزهمعمار پروژهچندمنظورهماراوا رتبهاولمسابقهشهرداریمراغه ویالیخطیطالقان نامزدجایزهمعماری7102آلمان ویالدره،نامزدجایزهمعماری7102 آلمان برجباغدولت نامزد جایزه معماری 2017 آلمان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.