درباره معمار

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‬ -

آرتور امید آذری، فارغالتحصیل از دانشــگاه هنرهای زیبا و پژوهشــگر دوره تخصصی دکتری معماری است. وی در کنار اساتید ارزشــمندی چون زندهیاد ضیاءالدین جاوید، رسم و سیاق معماری را فراگرفت و آموزش معماری، پرورش ذهن و خالقیت دانشجویان را ســرلوحه فعالیت خود قرار داد که نتیجه آن، چندین کتاب تخصصی و مقاالت علمی و پژوهشی است که در مسابقات و همایشهای داخلی و خارجی مطرح گردیدهاند. همسو با فعالیتهای دانشگاهی، طراحی و اجرای حرفهای پروژههای معماری در دفتر معماری AOA با جدیت و پشــتکار پیش گرفته شــد که دهها پروژه موفق نیز در نتیجه آن قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.