سبک کاری شما

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‬ -

معماری ایرانی با مفاهیم و اصول ماندگار خویش همواره منبع الهام، تولید ایده و ذهنیت طراحیهای آرتور امید آذری است. تلفیق جانمایه و هویت معماری ایرانی و روشهای نوین در طراحی و ساخت برای معاصر سازی بستر معماری همواره مدنظر بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.