کسریشفیعیزاده حسینزینآغاجی محمدیوسفصالحی

استودیومعماریشمارهچهار

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‬ -

کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه آزاد اسالمی

مدرک معماری داخلی از آکادمی ATC آمریکا

فینالیست مسابقه 2A آسیا در بخش معماری داخلی سال 2017

فینالیست جایزه معمار برتر دو سال پیاپی 95 و 96 از مرکز معماری ایران

برنده نشان نقره مسابقه ‪A’ Design‬ ایتالیا سال 2017

رتبه سوم مسابقه بیمارستان کودکان سرطانی امید اصفهان

طرح برگزیده در مسابقات معماری و معماری داخلی متعدد مانند: میدان قبله، پیشنهادی برای تهران، پیشنهادی برای اودالجان ...و

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.