عکاسماه

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‬ - حسینفراهانی chidaneh.com/users/hosseinfarahani

عکاسی کتاب گنجنامه؛ فرهنگ آثار معماری اسالمی ایران، کامبیز حاج قاسمی انتشارات دانشگاه شهید بهشتی جلدهای اول تا پنجم، پانزدهم،شانزدهم، نوزدهم و بیستم طراحی هوشمندانه با دیدگاه خورشیدی-اقلیمی، انتشارات دانشگاه برلین جوایز مدال طال از جشنواره بینالمللی خیام 2014 مقام اول از ‪Britpart Photography‬ ‪Competition 2016‬

مقام دوم از جشنواره عکس گردشگری کرمان 1395 شایسته تقدیر از ‪International Photography‬

‪Awards 2014‬ در بخش معماری

شایسته تقدیر از ‪International Photography‬ Awards 2014‬ در بخش عکاسی شب و ‪Deeper Perspective

شایسته تقدیر از مسابقه عکاسی نجومی ‪T.W.A.N 2014 (The‬ ‪(World At Night‬

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.