منزلشمامیتواندیکیاز تورهای خانه گردی

منز ل باشد

Manzel Magazine - - News -

در هر کجای ایران که هســتید، اگر تازه عروس و دامادید، اگر خانه، ویال، بالكن و یا حیاط متفاوتي دارید یا اگر فكر ميکنید دکور یا فضای ســبز خانهتان ایده خاصي را دنبال می کند که دوســت داریــد آن را با بقیه به اشتراك بگذارید، حتما ما را خبر کنید. شــاید شما مهمان شماره آینده مجلهمنزلباشید.

شــما ميتوانید به اکانت manzelmag در اینستاگرام عكس دایرکت بفرستید و یا تصاویر منزلتان را به شماره تلگرام 09335003518 ارسال نمایید.بهمحضدریافتعكسهاکارشناسانماباشماتماسميگیرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.