داستان جلد

Manzel Magazine - - News -

نور با سخاوت هر چه تمامتر بر قلب تپنده خانه؛ آن نشیمن خوش آب و رنگ تابیده بود و لنگلنگان از سمت دیگر خارج میشد. شور و اشتیاق در تکتک سلولهای آن سازه بتنی سرد نفوذ کرده و انعکاسش به داخل خانه رسیده بود. در کسری از ثانیه، عطری شگرف در فضا پیچید؛ رایحهای از چوب، رنگ، نور و عشق. آنگاه روح در فضا دمیده و خانه زاده شد. خانه میتواند محلی برای عاشقی تا بزرگترین سد برای ورود غم و اندوه باشد. در همان حال، خورشید از شرق طلوع کرد تا چشمروشنیِ قدم نورسیده شود. در شب، اما وضع فرق میکرد، پنجره دریچهای برای ورود ستارهها بود... بخشنده و گرم با گرایش شدید به محو شدن در زمان طلوع خورشید. نگاهت، فقط نگاهت به دنیا را دریاب..

درصفحه 38 مطلب«بهشتماندنی» را بخوانید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.