بهمنزلخوشآمدی

Manzel Magazine - - فهرست -

چند شب پیش وقتی با خستگی به دنبال راهی بودم که بعدازظهر نهچندان دوستداشتنیام را فراموش کنم، همینطور بیهدف تلگرام را باال و پایین میکردم تا اینکه چشمم به پستی از دبیر تحریریه پرانرژی منزل افتاد که در کانال تلگرام شخصی خودش منتشر کرده بود؛ چیزی که در آن، مختصات زمانی، مکانی و روحی عجیبش، اثری متفاوت بر من گذاشت:

«سعی کن انتخابهایت بازتابی از امیدهایت باشد، نه ترسهایت». نلسون ماندال

چه زیر پتو کز کنیم و عکسهای فوقالعاده کســانی را که رویاهایی شبیه ما داشتند و به دنبال آنها رفتند را در اینستاگرام تحسین کنیم و حتی حسرت آنها را بخوریم، چه خودمان را قهرمان دنیای خودمان کنیم و ســعی نماییم تا تمام آن رویاها به واقعیتمان شــبیهتر شــود، چه یک کارمند در یک کار بهظاهر کم اســترس دولتی با دغدغه قســطهایی که آخر مــاه حقوقت را میبلعند و دردســر عوض کردن خانهای که موعد اجارهاش ســر آمده باشــیم، چه رئیس یک حکومت... خوشــحالی، نشــاط، افســردگی و اضطراب و هیجاناِت حاصل از آنها و بهطورکلی تأثیرشــان بر روی بدن و روح ما فرق چندانی نــدارد، چراکه بازه درک و تحمل خوشــحالی، ناراحتی و اضطراب انســانی با تلورانســی نهچندان قابلتوجه تغییر خواهد کرد، ولی قســمت مهمش اینجاســت که فارغ از رســیدن یا نرســیدن، دنبال آرزوهایت را گرفتهای و یا بیخیال همهچیز شدهای و تن به ترسهایت سپردهای... وقتی میتوانی به جرأت بگویی که من نشســتن روی یک زیرانداز کنار نهر باریکی که از وسط باغ پدری میگذرد را به قدم زدن کنار زیباترین سواحل دنیا ترجیح میدهم که الاقل یکبار در سواحل آفتابی قدم زده باشی. درست است که امکان دارد درنهایت هم به همان نتیجه برسیم، ولی درهرصورت این ماییم که انتخاب میکنیم که زندگیمان شبیه ترسهایمان باشد یا امیدهایمان!

صباح کالنکی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.