روستیک

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‬ -

سحر ارجمند سالم. لطفا در شناخت سبک روستیک به من کمک کنید. سبک روستیک یا طبیعتگرایی روستایی یکی از روشهای همگام شدن با طبیعت در دکوراسیون است. برجستهترین ویژگی این سبک استفاده از مواد و مصالح برگرفته از طبیعت است؛ بهطور مثال استفاده از چوبهای طبیعی و توپر، آجر ...و

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.