مد و معمار ی

Manzel Magazine - - سبک زندگی ‬ - نویسندهوگزارشگر:فاطمهافشاریان/کارشناسمعماریداخلی

هنر را میتوان مفهومی برشمرد که حق گفتار «وحدت در عین کثرت» را به زیبایی تمام ادا میکند. وقتی یک اثر هنری میبینیم، هیچگاه نمیتوانیم ادعا کنیم تنها حاصل یک مهارت هنری است. اگر بخواهم در سادهترین حالت توضیح دهم، دیدن یک تابلوی عکس روی دیوار را مثال میزنم، عکسی که حاصل هنر سوژه، عکاسی، چاپ و شاید هر هنر دیگری باشد. در این میان در برخی نمونههای هنری، این ارتباط و وحدت میان هنرها بیشازپیش لمس میشود، مثل زیورآالتی که هنر معماری اساس هنر طراحی و ساخت آنها است.

بهخلوصمعماریسرزمینم

افسون جعفری، گرافیست و طراح جواهرات، جوانی 29 ساله است که اکنون در هر دو زمینه، مشغول به کار است. او در زمینه گرافیک و طراحی پوستر تاکنون در چندین نمایشگاه داخلی و خارجی شرکت داشته و به مدت 8 سال نیز در چندین شرکت تبلیغاتی مشغول به کار بوده است. افسون جعفری بعد از گذراندن دوره طراحی و ساخت جواهرات به این زمینه دلبسته شده و اکنون 4 سال است که این کار را بهصورتحرفهایدنبالمیکندودرچندیننمایشگاهنیزحضورداشتهاست.

دربارهآثارافسونجعفری

افســون جعفری به دلیل عالقه به ایدههای مینیمال و جدید و ترکیب آن با طراحیهای ایرانی، آثاری خلق کرده که این عالقه و توجه را بهخوبی آشــکار میســازد. او میگوید: «مدتها بود که در اندیشه روشیبرایتلفیقطراحیهایمبامعماریایرانیبودم.بهدنبالراهیبودمکهمعماریایرانیرابهصورت مینیمال و درعینحال روشن و واضح نشــان دهم؛ به همین منظور برای مدتی معماریهای ایرانی را بررسی کردم و تصمیم به ساخت این چند مدل گرفتم، البته همچنان ایدههای فراوانی در ذهن دارم که بایدبهاجرادرآوردهوبهمجموعهطراحیهایماضافهکنم». درباره موفقیتهای افسون جعفری در این زمینه میتوان به حضور آثار او در چندین نمایشگاه داخلی و خارجی، فروش در فروشگاههای هنری مختلف و برگزیده شدن برای شرکت در نمایشگاه فام لندن اشاره کرد. او محصوالت خود را بهصورت آنالین و از راه اینستاگرام و فروشگاههای هنری آنالین عرضه میکند. سه اثر شاخص او انگشــترهایی با الهام از برج آزادی، سیوســهپل و بازار تیمچه است که از المانهای معماریایرانیبهکاررفتهدرآنهابهرهگرفتهودرشمایلیمینیمالشدهدرطراحیهایخودلحاظکرده است.ناگفتهنماندجنسکارهایافسونجعفریازطالونقرهاست. chidaneh.com/users/afsoonj6651630

بهبلندایآسمانایرانم

زهره پهلوان، کارشناس ارشــد طراحی صنعتی از دانشگاه هنر تهران از ســال 1390 بهصورت حرفهای آغاز به کار طراحی و ساخت جواهرات کرد. او فعالیت حرفهای طراحی را از ســال 1388 بهعنوان طراح ظروف پذیرایی شیشه و کریســتال شرکت تویوســازاکی ژاپن برای بازار خاورمیانه شروع کرد و تا ســال 1391 طراحی ظروف رومیزی شیشه و کریســتال، عمدهترین فعالیت او در زمینه طراحی بوده است. کمکم به خاطر محدودیتهایی که در هر کار تولیدی بهصورت تولیــد انبوه وجود دارد و باعث تغییراتی در ایدههای اولیه شــده که درنتیجه آن از خالق و ناب بودن طرح میکاهد، تصمیم به شــروع کار طراحی در زمینه جدیــدی گرفت، طوری که با دیدن محصول نهایی به رضایت خاطر مطلوبش برسد. او که از دوران کارشناســی به طراحی جواهر و بهخصوص جواهراتی که در عین سادگی، مفهوم و احساسی را به مخاطب انتقال بدهد عالقمند بود در کنار فعالیتش برای شــرکت تویوساکی بهصورت تفننی به طراحی جواهر، اجرا و ســاخت ایدههای خود پرداخت و بهمرور، برند شــخصی خود را با نام «زهره پهلوان» بــر پایه تعامل بین طراحی، احساس و هنر راهاندازی کرده و تا به امروز ادامه و گسترش داد. او اغلب طراحیهای خود را در قالب یک مجموعه با ایدهای مشخص، طراحی و ارائه میکند و اصالت و مفهوم برایش اهمیت زیادی دارد.

درباره آثار زهره پهلوان

یکی از مجموعههای زیبای زهره پهلوان، مجموعه «ایران» اســت. در این مجموعــه، هر محصول در قالب یکی از شهرهای ایران ارائه شده است. انتخاب شهرها بر اساس میزان شــهرت و محبوبیت آنها است. طی این پروژه، هویت بصری شهرها، المانها و نشانههای آشنا و بهیادماندنی برای مخاطب بررسی میشوند و بعد از تحلیلهای فرمی و مفهومی، الگوهای فرمی اســتخراج و به زبان معاصر ترجمه میشــوند و طراحی بر اســاس آنها صورت میگیرد. در حال حاضر برای شهر اصفهان، نیشابور، کاشــان و یزد، طراحی صورت گرفته و دو شهر اصفهان و نیشابور در قالب «انگشتر نیشابور» و «آویز اصفهان» به تولید رسیده است. فضا و معماری به دلیل ارتباط با روح و کالبد انســانی، بیشــترین حواس انســان را درگیر میکنــد و ازآنجاکه در معماری ایرانی هیچ خط و فضایی بیدلیل ایجاد نشــده و تمامــا مطابق با نیاز مخاطبانــش صورت گرفته، عمدهترین چیزی که زهره پهلوان در هویت شهرها موردبررسی قرار داده، معماری آنها بوده است. یکی از موضوعات اصلی در معماری ســنتی ایران، تبدیل مربع به دایره با اســتفاده از مثلث است. مربع، نماینده و مظهر زمین خاکی و در مقابل، دایره، مظهری از بهشــت و آســمان و ترکیب این دو با کمک مثلث، هر دو معنا را میســازد. یکی از نمونههای آن، معماری چهارطاقی دوران ساسانیان اســت که با اولیهترین حالت، مربع را با گوشه سازی سادهای به دایره و گنبد سقف تبدیل کرده است. او در پروژه نیشابور؛ شــهری که بهعنوان پایدارترین شهر ایران در ســال 2010 از طرف یونسکو معرفی شد، فرم چهارطاقی را انتخاب کرد که پایه و اســاس معماری ایرانی و اســالمی بهحســاب میآید. این انگشتر، ساختاری مربعشکل دارد که چهارطاق آن با فرم مثلثی جناقی به سنگی گرد و فیروزهای (فیروزه نیشابور) به نشانه آسمان، منتهی میشــود. این کار مقام باالترین رأی داوران در «اولین مســابقه و همایش طراحی جواهرات کشــور» را کســب کرده و اثر برگزیده مســابقه زیور و معماری بوده که از طرف مجموعه «طراحان زیورآالت ایرانی» و مجله بینالمللی« معمار و مد امروز» برگزار شد. این اثر همچنین اثر برگزیده هفته طال و جواهر تهران نیز بهشمار رفت. انگشــتر نیشــابور و آویز اصفهان به همراه یک مجموعه دیگر از کارهای زهره پهلوان از سوی موزههای هنرهای معاصر برای شرکت در سه ساالنه میالن سال 2015 انتخاب و به نمایش گذاشته شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.