طراحی منز ل ‪Home Design‬

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‬ -

تورخانهگردی ترفندهایدکوراســیون ایدههایکاربــردی روایتخانه هر خانهای رنگ و بویی مختص به خودش را دارد و هرکدام از اجزای آن، راوی قصهای از زندگی صاحبخانهاش است. در این میان، اما آگاهی از بایدها ونبایدهای «طراحی دکوراسیون داخلی منزل» میتواند راهنمایی باشد تا زیبایی در خانهمان دوچندان گردد. مجله منزل در این فصل شما را با اصول و قوانین دکوراسیون داخلی آشنا میکند و تالش دارد که با سرنخهایی، شما را به تصویرذهنیتاناز«خانهزیبا»نزدیکترکند.خانهشمامیتواندمحلآرامشتانباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.