پاییز میرسد که مرا مبتال کند

Manzel Magazine - - طراحی منزل ‬ -

نویسنده: حدیث حقیقت/ کارشناس طراحی داخلی پرده را کنار میزنم و پنجره را باز میکنم. بوی دوستداشتنی هوای پاییزی به مشــامم میخورد؛ بوی هوای بارانی، خاک و برگهای خشک روی زمین. سرشار میشــوم از حســی تازه. پنجره را میبندم و به داخل خانه بازمیگردم. نگاهی به اطراف میکنم. ازآنجاکه پاییز برای من از دوستداشتنیترین فصلهاست از عناصری که این فصل را در خانه تداعی میکنند غافل نشدم. رنگ های پاییزی را هم دوست دارم. نارنجی و قهوه ای، زرد و قرمز؛ رنگ هایی سرشار از انرژی و شادی. تلفیقاینرنگهادردکوراسیونهمراهباشاخههایخشکدرختان،فضایرمانتیکوجذابیراایجادکردهاند.خانهامرادوستدارم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.