در ی به خانه احســـــــــاس

آشناییباطراحیاحساسگرادر دکوراسیونداخلی

Manzel Magazine - - طراحی منزل ‬ -

نویسنده: رادنوش کریمی/ کارشناس معماری احساسات در هر کاری که انجام میدهیم و در هر آنچه به آن فکر میکنیم، طنینانداز است. از طرفی هم طرز تفکر آدمی بهواسطه احساسات مختلف، دستخوش تغییر میشود. بهطبع، انسان با داشتن انرژی مثبت و احساسی مملو از آرامش و لذت در مقابل مشکالت مختلف زندگی انعطافپذیرتر شده و در کشف راهحل خالقتر میگردد.

طراحیا‌حسا ‌سگرا

جرقه ابتدایی این شــیوه با تفکرهای ناب برخی طراحان در اواسط قرن بیستم میالدی زده شــد. از ششــمین دهه این قرن، تمرکز و میل شــرکتهای طراحی و طراحان آزاد به ســاخت محصوالت از راه بهکارگیری هر چه بیشــتر فرمهای نرم و ارگانیک و همچنین رنگهایروشنوزندهاست. طراحی احساسگرا ‪)Emotional Design(‬ هم عنوان کتابی از دونالد Norman(نمرون ،)Donald خالق اصلی این شــیوه است. به نظر او اساسیترین موضوع در طراحی یک فضا احساسات است که نقش مهمی را در توانایی انسان برای درک جهان و یادگیری چیزهایجدید ایفامیکند. تا به امروز دیدهایم که آدمی دیگر مانند قبل، محصوالت را تنها به دلیل جنبه کارکردیشان انتخاب نمیکند، بلکه اغلب در خصوص محصوالت، به شــکلی فکر و صحبــت میکنند کــه گویی یک شــخصیت و موجود زنده را در نظر دارند؛ محصولی که قادر است مانند انسان، قدرتمند و خشن و یا مهربان باشد!

ویژگ ‌یهای‌مهم‌طراحی‌احسا ‌سگرا

ایجاد فرمهای شاد و رنگین درطراحیاحساسگراسعیدرایجاد احساساتی ناب و عالی از راه حس بینایی به اشخاص است. فرمهای بهکاررفتهدراینطراحی،بیشترشاملفرمهایمنحنی،نرموهموار بدون هرگونه محدودیتی است. در این شیوه، تأکید بسیار میشود بر رویفرمهایبسیارپیچیدهوخالقانهبهاینصورتکهباتنوعبخشی به فرمهای پایه در طراحی لوازم مختلفی مثل استند تلویزیون، میز قهوهخوری، مبلمان تک و هر آنچه تصور کنید، حس کنجکاوی در آدمی زنده گردد. روشن است که حجم باالیی از خالقیت در فضای داخلی،همیشهتحسینبرانگیزخواهدبود.

طیفهای مزهدار، طعــمدار و کودکانه بهکارگیری رنگ در این طراحی، طبق قانون و پالتی از پیش تعیینشــده صورت نمیگیرد، بلکه با جســارت از طیفهای خیرهکننده بــا مقیاس قابلتوجهی استفادهمیشود. در این شیوه، شاهد استفاده از طیفهای طعمدار رنگهای مختلف مثل لیمویی، هلویی، پرتقالی، دارچینی ...و هســتیم که چهره هر بینندهای را خندان میکند، چراکه کودک درون آدمی را تحت تأثیر قرار میدهد. کودک بودن در دنیای بزرگــی به ما کمک میکند تا بیشترخالق،رویاپرداز،مبتکروفعالباشیموهمینطوربهاطرافیان خودبیپرواعشقبورزیم.

سعی در ایجاد سطوح تماسی یکی از مشخصههای زیباشناختی اینطراحیبهکارگیریسطوحخاصیاستکهموجبتحریکحس المسه میشود؛ سطوحی جذاب و نرم مثل پوست طبیعی حیوانات مانند پشــم و خز و یا کرک. همچنین یکی از مواد مناسب برای این منظور که در این طراحی بسیار استفاده میشود، سطوح موزاییکی نقشداراست.

پارچههای بینهایت دوستداشــتنی خز یا پــرزدار را در هرکجای خانهتان میتوانید استفاده کنید. این پارچههای دوست داشتی چه در قالب فرش، چه کوسن، چه پتو و حتی یک پوف بزرگ میتوانند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.