نرم، ز بر ،خشن

کاربردپنلهایسهبعدیبردیوارخانه

Manzel Magazine - - طراحی منزل ‬ -

حسهایی که از سطوح خارجی اشیاء ناشی میشوند (صاف، صیقلی، نرم، زبر، خشن )...و از راه حس المسه منتقل میگردند. فکر کنید یک قالی نرم را زیر پاهایتان حس میکنید ، دستتان را روی سطح خشــن یک میز چوبی حرکت میدهید و یا در میان کوسنهای چرمی روی نیمکت فرو میروید، البته به خاطر داشته باشید که برای احســاس بافتها حتما نباید آنها را بهصورت فیزیکی لمس کنیم. با دیدنشــان نیز میتوانیم آنها را ادراک نماییم؛ برای مثال شــما با دیدن مصالح میتوانید بفهمید که سطح آن صاف است یا زبر و حس موردنظر به شما منتقل میشود، پس میتوانیم بافتها را به دودسته فیزیکی و دیداری تقســیم کنیم. برای ایجاد بافت بر روی دیوار، راهکارهای مختلفی وجود دارد که یکی از آنها استفاده از مصالحی جدید؛ یعنی پنلهای ســهبعدی (تری دی پنل) اســت که در ادامه میخواهیم در مورد انواع آنها و چرایی و چگونگی استفاده از آنها در فضای داخلی صحبت کنیم.

دیوار ساده، دیوار بافتدار؛ مسئله این است

زمانی که وارد فضای داخلی خانه میشــویم اولیــن چیزی که موردتوجهمــان قرار میگیرد دکوراســیون و نحوه آرایش آن فضاست و در این میان، دیوارها بیشــترین توجه را به خودشان نویسنده: پرهام شکوهی/ کارشناس معماری گاهی ممکن اســت در یک فضا همه اجزای طراحــی مثل ترکیب رنــگ، مبلمان و عناصر دکوراسیون وجود داشته باشند، اما باز هم اتاق، قدری صاف و یکدست به نظر برسد. اگر چنین احساسی برایتان آشناست میخواهیم به شما یک پاسخ درخور و مناسب بدهیم: شما باید از بافت استفاده نمایید. در هر محیط بسته، مساحت کل دیوارها تقریبا ۴ برابر بزرگتر از مساحت کف یا سقف آن فضا است. عالوه بر این، قرار گرفتن در زاویه مستقیم دید، دیوارها را به کانون توجهدرهرمحیطیتبدیلمیکند؛لذابایدبیشتربهآنهاتوجهنماییم.

جذب میکنند. یک طراحی داخلی فوقالعاده با دیوارهای ســهبعدی میتوانــد توجه میهمانان و بازدیدکنندگان را به خود جلب کند. پنلهای دیواری دکوراتیو را از مواد مختلفی چون پالســتیک، چوب، ‪D، &‬ پارچه و مصالح دیگر میســازند. پنلهای مدرن دیوار میتوانند تمام یک دیوار خالی را پوشش دهند و یا فقط بخشی از آن را تزئین کنند و رنگهای زیبــا و مطابق مد روز، الگوهای دکوراتیو جــذاب و بافت به دیوارهای کســلکننده و خالی اضافه نمایند. پنلهای دیواری جدید، شبیه پوششهای دیواری چوبی سنتی نیســتند که کامال صاف باشــند. این پنلها به دیوار خالی، بُعد و طراحی ســهبعدی اعجابآوری میبخشند و فضای داخلی گرم، راحت و خارقالعادهای میسازند. طراحی دیوار با پنلهای ســهبعدی که شکل و زمینههای بیشــماری دارند زندگی را به خانه شما میآورند. با اســتفاده از اینچنین پنلهایی شــما میتوانید برای خانه خــود، ظاهری مدرن ایجاد کنید. پنلهای سهبعدی، توهمی بصری برای بیننده ایجاد مینمایند. شــما میتوانید با کمک پنلهای ســهبعدی طرح دار با رنگهای مختلف در خانهتان ظاهر مجلل و زیبایی برقرار نمایید. چنین پنلهایی به فضای شــما وســعت میدهنــد، بهخصوص زمانی که از رنگهای روشن و پاستل بر روی آنها اســتفاده شــود. گاهی هم نیاز دارید رنگی سرزنده و شاداب

و بافتی به رنگهای خنثی اتاقتان بیفزایید که پنلهای ســهبعدی میتواننــد برایتان این امکان را فراهم نمایند.

بافت‌تصویری‌در‌پنل‌سه‌بعدی

نوعی از پنلهای ســهبعدی (آیکونیک پنل) هم وجود دارند که دارای بافت تصویری هستند؛ یعنی شما بافت سنگ، سنگریزه، چوب و حتی گیاهان را در آنها مشاهده میکنید. سطح این پنلها کامال صاف است و معموال با رزینها ساخته میشوند. این نوع پنلها به این دلیل که قابلیت عبور نور دارند برای پوشش دیوار، ساخت پیشخوان و ســینک روشویی و ... و نورپردازی پشتشــان کاربرد دارند. بعدازاینکه منابع نوری که در پشــت این صفحات قرار دارند روشن شوند بهواســطه عبور نور از آنها صحنههایی بدیع و جذاب ایجاد مینمایند و میتوانند خود بهعنوان یک نقطه کانونی و شــاخص در فضا خودنمایی کنند.

چه‌انتخا ‌بهایی‌داریم؟

پنلهای ســهبعدی موجود در بازار را با توجه به مصالح مورداستفاده میتوان دستهبندی کرد. یکی از پرکاربردترین انواع آن، پنلهای & D هســتند که معموال طرحهای هندســی بــر روی آنها با دستگاه E برش میشــود و یا طرح بهصورت ســهبعدی با ضخامتهای مختلف بر روی سطح کار، کندهکاری میگردد؛ بهاینترتیب با اضافه کردن چنین بافتی شما میتوانید مقیاس یک دیوار طوالنی را بهاصطالح خرد کنید. یکی از دیوارهایی که بیشــتر از باقی دیوارها تمایل به نشــان دادن آن داریم، دیوار تلویزیون اســت. اگر دیوارتان طول و ارتفاع زیادی دارد، میتوانید بخشی از آن را که پشت تلویزیون قرار میگیرد با پنلهای سهبعدی پوشــش دهید تا دیوار به بخشهای کوچکتری تقسیم شود و ارتفاع و طول آن، زیاد به نظر نرسند. مصالح دیگر مورداستفاده برای ساخت پنلهای ســهبعدی، چوب است. تکههای چوب با اندازهها و ضخامتهای مختلف با الگوهای متفاوت چینش در کنار هم قرار میگیرند و بهاینترتیب صفحاتی ایجاد میکنند که برای پوشــش نهایی ســطح دیوار صاف شما مورداســتفاده قرار میگیرند. شما میتوانید با کمک صفحات ســهبعدی بر روی دیوارتان یک ترکیببندی ایجاد کنید و با کمک این ترکیب عالوه بر اینکه به جذابیــت دیوارتان بهعنوان یک نقطه کانونــی افزودهاید، با توجه به بافت، رنگ و ابعاد اجزای ترکیببندی میتوانید تعادل در وزن بصری آن را هم به ارمغان بیاورید.

پلیمر‌و‌نانو‌پلیمر

یکی دیگر از مصالحی که امروزه برای ساخت پنلهای سهبعدی مورداستفاده قرار میگیرد ترکیبات پلیمری و نانو پلیمری (بســت وال) اســت. این نوع پنلها به لحاظ ظاهری تفاوتی با & D ندارند، اما خواصی چون عایق بودن در مقابل گرما، سرما و همینطور صوت دارند و میتوانند برای پوشش نهایی (نازککاری) دیوارهای جداکننده بین واحدهــای آپارتمانی و یا اتاقهای خواب در یک واحد آپارتمان مورداســتفاده قرار بگیرند تا مانعی باشــند برای عبور ســروصدا. در نظر داشته باشید که دیواری که باالی ســر تخت قرار میگیرد یکی از دیوارهای هدف ماست و برای جلوه و زیبایی بیشتر آن میتوانیم با کمک پنلهای سهبعدی، بافتی جذاب به آن بیفزاییم. این نوع پنلها معموال قابلیت بازیافت هم دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.