دکوراسیون خانه با الهام از حیوانات

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه ‬ - نویسنده:صدفحقیقت/کارشناسطراحیمحیط

عشقمیانانسانوحیوانعشقیناباست؛عشقیبدونکشمکشومجادله،بدونصحنههایدلخراشوبدونتغییروتحول/میالنکوندرا بیشکتوجهبهزیباییهایخلقتهمیشهتحسینبرانگیزاست؛ترکیبفوقالعادهطرحهاوخطوطدرطبیعت،همنشینیبینظیررنگهایتازهگلهاوسبزیآرامشبخش درختان، همراهی بیبدیل نقش و نگار زیبا با پوست حیوانات و صدها نمونه دیگر. قطعااستفادهازالمانهایتازهبرایدکوراسیون،جذاباستوهیجانزیادیبرایانتخابسبکومدلیمتفاوت ازآنچههماکنوندرخانههستبهدنبالدارد.الهامگرفتن ازاجزایطبیعتدرمحیطخانه،همیشهمیتواندراهحلخوبیبرایداشتنیکدکوراسیونزیباوخاصباشد؛آنهم،زمانیکه بدانیداینطرحورنگهاازموجوداتیزنده برمیآید. هرچند استفاده از ردپای حیوانات در دکوراسیون، سبک جدیدی نیست، ولی همیشه زیباست و در کل دنیا طرفداران خودش را دارد.

مراقبورودآنهاباشید!

به کار بردن الگوی حیوانات در طراحی داخلی باید محافظهکارانه انجام شود، چراکه اگر بیش از حد باشد، ناشیانه به نظر میرسد، پس در میزان اســتفاده از طرح و رنگ آنها دقت کنید. در نقش حیوانات، طرح پلنگی و گورخری محبوبیت بیشتری در بین طرحهای دیگر دارد، ولی میتوان از خطوط و اشــکال بدن حیواناتی مثل زرافه، ببر، گاو، تمساح و هر جانور دیگری که بافت، طرح و رنگ خاصی دارد نیز استفاده کرد. برای اینکه از شباهت فضا به باغ وحش محلی جلوگیریکنیم،ایدههایپیشنهاديمارادنبالکنید.

فرشپوستی

فرشی از طرح پوست حیوانات از معدود اجزای دکوراسیون است که هم مفهوم مدرنیته و هم مفهوم سنتی و روستایی را با خود همراه دارد و انتخابی هوشمندانه برای القای حس طبیعی به فضاست. فرش میتواند از بافت، الگو یا رنگی خاص از بدن حیوانات باشد. پیشنهادچیدانه:فرشکرامتیان

پیکرهساکنبیصدا

حیوانات مورد عالقه خود را چه بزرگ و چه کوچک درحالیکه در تمامی شرایط نظارهگر هستند، درگوشهایازخانهبنشانید.اینمجسمههارامیتوانیدبهجالبترینشکلرویدیوارنصبکنید. یادتانباشدماحامیحقوقحیواناتهستیم،پسازتاکسیدرمیهایواقعیاستفادهنکنید! پیشنهادچیدانه: مجسمهسهبعدیایرانتریدیسیستم

هنرهایتوحشی!

هنرمندان زیادی آثار خارقالعادهای از حیوانات را خلق کردهاند. از عکس یا نقاشی حیوان مورد عالقهتان چهارچوبی روي دیوار نصب کنید. طرح پوست حیوانات درون قاب در عین سادگیجذابنیزهست. پیشنهادچیدانه: تابلویبومآرتاسپایس

فرارازاینسفیدهمیشگی

هیچچیزي بهتر از تحولی در دیوارهای تکراری سفیدرنگ نیست؛ بهخصوص اگر این تحول، خطوط سفید و ســیاه گورخری یا لکههای پلنگی و زرافهای باشد! دیواری که بخواهد معنایی را با رنگ و طرح خود بیان کند، شــخصیت خاصی به فضا میبخشد. تمام دیوار را با طرح مورد نظر کاور نکنید؛ زیرا شــلوغی بیش از حدی ایجاد میکند. براي این کار، قسمتی از محل زندگی حیوانات نیز قابل استفاده است. با کمک خالقیت خود میتوانید از ترکیب رنگی منظره مورد نظر خود در دکوراســیون فضا اســتفاده کنید.اضافهکردنگروهیازپرندگاندرحالپروازرویدیوارنیزخالیازلطفنیست!

رویبدنپلنگبنشینید!

روکش مبل و صندلیهای خود را از نقش حیوانات انتخاب کنید. کوسن و رومیزیها در این ترکیب میتوانند تکمیلکننده هماهنگی شــما باشــند؛ مثال مبلمانی تمام پلنگی با کوسن ســاده در کنار مبلی ساده با کوســنی پلنگی که متضاد و مکمل هم هستند،ترکیبیویژهبهحسابمیآید. پیشنهادچیدانه: صندلیهایگالریشاین

درخدمتشماهستم

تزئینات و دکوریهای حیوانی کوچکی در گوشــه و کنار اتاقتان قرار دهید. شکل بدن حیوانی مثل زرافه بهترین شکل ممکن برای استفاده به عنوان پایه نگهدارنده جواهرات است!

وقاری به رنگ فیلی

اگر پذیرایی شما به سبک آنتیک یا هندی و بودایی است، استفاده از پایه فیلیشکل یا هر حیوان دیگری برای میز، گزینه فوقالعادهای است. آن را در کنار مبلهاي خود قرار دهید تا وقارش را به نمایش بگذارد.

کودک بیرون را حفظ کنید

اتاق کودکان بیشترین پتانسیل را برای کاربرد حیوانات دارد. برای این کار میتوانید از پوستر، استیکر دیواری، تابلو، طرحهای فانتزی حیوانات،شخصیتهایکارتونیوحتیعروسکهااستفادهکنید. پیشنهادچیدانه: استیکر دیواری دکوراسیون یاشیل مبل اتاق کودک نیلپر

موجی از آرامش

آرامش دلنشین آبی دریا با ورود جانوران و حیواناتی مثل مرجان و صدف به خانه شما نیز منتقلمیشود.

دوستیباحیوانات

چرم و خز بهعنوان نشانی از پوســت حیوانات در وســایل مختلف قابل استفاده است. با حیوانات دوست باشیم و تنها بهطور سمبلیک و از انواع مصنوعی خز و چرم استفاده کنیم. الزم به ذکر است که عاج نیز بهعنوان دکور قابل استفاده است.

پرنده را از قفس آزاد کن

از قفس پرنده میتوانید برای بخشــی از دکور و نیز بهعنوان فضایی مفید بهره ببرید؛ از کاشــت گیاه درون آن گرفته تا محلی برای ذخیره کتاب، تزئینات، شــمع و ... . حتی از قفسهایی با سایز بزرگ میتوانید بهعنوان مبل تکنفره یا صندلی استفاده کنید. قفس، فارغ از طرح و رنگ، ظرافت و زیبایی خاصی به خانه شما میبخشد.

پردههاییبالطافتحیوانی

به پنجرههایتان لباسی از تن حیوانات بپوشــانید. لطافت پارچه با در آغوش کشیدن فضا بهخوبیحسمیشود.

برایدسترسیبهاطالعاتتماسشرکتهایپیشنهادیچیدانهبهصفحات«راهنمایمنزل»درانتهایمجلهمراجعهکنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.