اگر بخواهم خانه را در یککلمهتعریفکنمواژه «آرامش» را انتخاب میکنم.

Manzel Magazine - - طراحی منزل ‬ -

رضا همواره طوری با میزبانهایش به گفتگو مینشیند که گویی دو دوستکهنازخاطراتچندینوچندسالهشانمیگویند؛کاریکه اعتراف میکنم نتوانستم به آن پختگی ادایش کنم. بااینحال با تمام شور و عشقی که از ماندانای مهربان و دوستداشتنی دریافت کردم، میخواهم از او و روایت دلنشینش بگویم.

مــا در روایتخانــه میخواهیــم از روابط انســانها و خانههایشــان بگوییم، از اینکه خانه ماندانا اولیا شــیرازی امروز چرا و چگونه حال و هوایی هنری و انرژیبخش دارد. ما آمدهایمکهقصهتورابشنویم... خانهای که امروز میبینید حاصل انتخابهــای یکباره و دوباره نیست، همهچیز ذرهذره جمع شده تا به این صورت در آمده است. من همواره به هنر بالیدهام و میخواستم فضای زندگیام نیز غرق در هنر باشد، هنری که من میپسندم و با آن ارتباط برقرار میکنم. ناگفته نماند که قرارگیری متناســب و هماهنگ ایــن اجزاء نیز از اهمیت باالیی برخوردار اســت؛ زیرا معتقدم ایــن آثار برای اینکه آن حس خوب و انرژی مطلوبم را به من منتقل کنند باید در بستر مناسب و در هماهنگی با یکدیگر نیز قرار گرفته باشند. خانه، فضایی کامال شخصی است که با ورود به آن باید نشانههایی از صاحبخانه، شخصیت و عالیق او در آن دیده شود.

‌‌‌اگر‌بخواهی‌خانه‌را‌در‌یک‌کلمه‌تعریف‌کنی،‌چه‌م ‌یگویی؟ «آرامش» اولین واژهای است که برای توصیف معنای خانه به ذهنم خطور میکند، چراکه موضوعی بسیار مهم و حیاتی است.

‌‌‌چه‌ویژگ ‌یهایی‌از‌خان ‌هات‌شــبیه‌به‌صفات‌تو‌است‌و‌چه‌ویژگ ‌یهایی‌از‌آن‌ شبیهتن‌یست؟

نظم و هماهنگی از ویژگیهای شــاخصی است که بسیار شــبیه به من بوده است و سعی کردهام آن را در همه قسمتهای خانهام پیاده کنم. در هر فضای خانه بر اساس زمانی که در آن میگذرانــم و کارهایی که انجام میدهــم از ترکیب رنگی متفاوتی استفاده کردهام که درعینحال هماهنگ و خوشایند نیز هست. برای فضای نشیمن، سیاهوسفید را به نشانه خلوص و بیپیرایگی انتخاب کردهام که با جزئیاتی مثل گل و گیاه، مانع سرد و بیروح شدن آن شدهام. اتاقخواب را به نشانه آرامش به رنگ سفید و بژ درآوردهام و اتاق تلویزیونم را به دلیل عالقهای که به هند دارم، رنگی ساختهام. درباره آن ویژگیهایی از خانهام که شــبیه به من نباشــد، باید بگویــم وجود ندارد. همهچیز در این خانه شبیه به من است. ‌‌‌اگر‌قرار‌باشد‌کل‌خان ‌هات‌را‌با‌وسایل‌و‌هر‌آنچه‌در‌آن‌هست،‌تحویل‌دهی‌و‌ تنها‌ی ‌کچیز‌را‌برای‌خود‌نگ ‌هداری،‌آن‌چیست؟

بدون شک عکسی از آثار آقای عباس کیارســتمی که برای من پر از معنای زندگی است را پیش خود نگه میدارم. این تصویر برفی بکر با سایهروشــنهایش، من را به یاد ریشه ما؛ یعنی طبیعت و پســتیوبلندیهایی که در زندگی با آنها مواجه میشویم میاندازد. سفیدی و خلوص این عکس برای من یادآور پاکی و آرامش است و این معانی زیبا هستند که این اثر را برای من بسیار ارزشمند کرده و اجازه نمیدهند بهراحتی از آن بگذرم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.