بازیگرانفیلمسینمایی «خانهماندانا»چهکسانی هستند؟

Manzel Magazine - - طراحی منزل ‬ -

اگر روزی قرار بر این باشد که این خانه و کل محتویات آن را به یک نفر ببخشی او کیست؟ به شخصی میبخشــم که مثل خودم عاشــق هنر باشد. کسی که دلش پر از عشق بوده و مانند من به همهچیز این خانه عشق بورزد.

اگر یک نفر با تو و شخصیت تو آشنا باشــد، اما خانهات را ندیده باشد، وقتی وارد این خانه میشود میتواند تشخیص دهدکهاینجاخانهتواست؟ مطمئنا کسی که من را بشناسد با دیدن جزئیات این خانه و دقتی که در انتخاب هرکدام از آنها داشــتهام به این موضوع پی میبرد. هماهنگی و نظمی که قبال به آن اشاره کردم نیز میتواند گواه این موضوع باشــد. از طرف دیگر موضوعات سوژههای هنری که برای فضای زندگیام برگزیدهام شــباهت زیادی به مــن دارند و برای آشنایانمنشانیازمنهستند.

بازیگران و عوامل اصلی فیلم سینمایی «خانه ماندانا» چه کسانی جز خود او میتوانند باشند؟ یعنی اگر قرار باشد از خانه تو فیلمی ساخته شود، چه کسانی نقشهای اصلی آن را ایفا میکنند؟ دنیایفیلمهاییککارگردانآمریکاییبهنام‪:ŽŚŶ ĂƐƐĂǀĞƚĞƐ‬ و همسرش ‪'ĞŶĂ ZŽǁŮĂŶĚƐ‬ که بازیگر است، بسیار شبیه به دنیای من است. او در فیلمهایش همیشه از عشق میگوید؛ عشقی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.